Crist i la història

Crist i la història

4.11 - 1251 ratings - Source

Crist i la histA²ria. Els inicis de la historiografia eclesiAnstica catalana en el seu context europeu tAc diversos objectius: intenta explicar les aportacions de la historiografia eclesiAnstica a la historiografia en general; insereix la historiografia eclesiAnstica catalana en un corrent historiogrAnfic comAo a la€™occident da€™Europa i analitza la€™evoluciA³ de la historiografia eclesiAnstica des dels seus inicis fins a la€™Aˆpoca Moderna. Aquest llibre estAn dividit en set grans apartats temAntics que descriuen, entre da€™altres: - La€™aportaciA³ dels precursors grecs, romans i jueus a la historiografia cristiana, ja quant a gAuneres historiogrAnfics com les crA²niques o els miralls, ja quant a conceptes com ara el de tribunal de la histA²ria o el de dret de resistAuncia. - Els inicis de la historiografia cristiana, a travAcs de gAuneres com martirologis, passionaris, llegendaris, flors i miracles, hagiografies, catenes, florilegis i corones, episcopologis, abadologis i llibres pontificals. Es tracta, tambAc, el canvi de concepciA³ filosA²fica en la€™Anmbit historiogrAnfic que suposa el cristianisme, palAus, per exemple, en la valoraciA³ dels nens com a subjecte historiogrAnfic que es fa en els Evangelis de la infantesa de JesAos o en els nous models de dona que es transmeten amb les vides de la Mare de DAcu i a travAcs de conceptes com el da€™evangelitzaciA³ domAustica. - La historiografia generada per ordes mendicants i militars com dominics, franciscans, carmelites, trinitaris, mercedaris, hospitalers de Sant Antoni, servites, jeronis i els quatre peninsulars del Temple, Sant Jaume, Montesa i Calatrava, considerant, en peu da€™igualtat (i no com a apAundix) la historiografia generada per les branques masculines i femenines da€™aquests ordes. La tA²nica global da€™aquest estudi ha estat sempre la da€™equiparar les produccions masculina i femenina. Aquesta simetria formal inclou la producciA³ histA²rica generada des de conceptes com la€™ortodA²xia i la dissidAuncia. En aquest sentit, sa€™inclouen els reflexos historiogrAnfics dels considerats Alenemics de la feAr, tant els elaborats pels agents de la€™ortodA²xia (com ara cronistes da€™instAnncies oficials) com els generats pels heterodoxos. Nogensmenys, es tAc en compte la multiplicitat de significats de la€™adjectiu i la seva aplicaciA³ discriminatA²ria en el si dels mateixos grups dissidents. La€™estudi sa€™acaba amb la€™examen del paper compactador da€™identitats comunes que tenen les produccions historiogrAnfiques cristianes referides a exclosos com ara els jueus, amb una anAnlisi sobre la tolerAnncia historiogrAnfica envers les minories i amb una reflexiA³ sobre el paper de la llengua en la€™anteriorment explicitat. Synopsis: Christ and history has three main objectives: 1. To explain the contributions of Catalan ecclesiastical historiography to general European ecclesiastic historiography. 2. To explain the own evolution of the main currents of Catalan ecclesiastical historiography from its beginnings from the Early Modern Age. 3. To analyze the evolution of ecclesiastical European historiography from its beginnings to the Early Modern Age. To these three main purposes, this book is divided into thematic sections that describe, among others: a). The heritage of Greek, Roman and Jewish historians in Medieval and Early Modern Catalan and European ecclesiastic historiography. b). The birth of historic genres as chronics or mirrors, and concepts such as the court of history or the right of resistance. c). How the early ecclesiastic historians created local and general Christian European identities through genres as martyrologies, a€œpassionarisa€ or accounts of passions, legendaries, a€œflos sanctoruma€, miracles, hagiographies, catenaries, anthologies, crowns, episcopologies, pontifical books, abadologies. d). How the early ecclesiastic historians help to change philosophical assessments regarding history, evident, for example, in the assessment of children as subjects of historiography (through the so-called Gospels of Jesus' childhood) or in the new female models transmitted by the lives of the Virgin and through concepts such as domestic evangelization. e). The historiography generated by the mendicant and military orders as Dominicans, Franciscans, Carmelites, Trinitarians, Brothers and Sisters of Mercy, Hospitallers of St. Anthony, Servites, Jeromes and the four Iberian orders of Temple, Saint James, Montesa and Calatrava, considering, on an equal rank (not as a mere appendix) the historiography generated by the male and female branches of these orders. The overall tone of this study has been to compare with equity the historiography produced by men and women. This assertion includes a formal symmetry generated from historical concepts as orthodoxy and dissent. In this sense, it includes the historiographical productions done by the considered as qenemies of the faithq by the hierarchical Christian staff in medieval and Early Modern Ages in Catalonia, Spain and Europe. This way, the author analyses both the historiography written by agents of orthodoxy (such as official chroniclers) and, also, the historiographical justifications generated by unorthodox agents. Nevertheless, this book takes into account the multiplicity of meanings of the adjective a€œorthodoxa€ and its discriminatory application within the bosom of these dissident groups. The study ends with the exam of the role to compact common identities related to Christian historiographical productions and how these Christian historiography excluded Jews from the Spanish communities with historiographical arguments. The book also deals about the sense of historiographic tolerance towards Spanish and Catalan religious minorities and a reflection on the role of language in what has been previously explained.A‰s el cas dels rossellonesos, preveres i doctors en teologia del bisbat da#39;Elna, SimA³ SalamA³ (1706-1773) i Melcior Gelabert (1709-1757), amb la ... La faceta missionera dels ordes religiosos es reflecteix en el seu Manual de cAnntics que se canten en les missions que se fan en lo bisbat da#39;Elna ... 506 En parla Campabadal, M.: El pensament i la#39;activitat literAnria del Setcents catalAn, UB, Barcelona, 2003, vol.


Title:Crist i la història
Author:Jiménez Sureda, Montserrat
Publisher:Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona - 2015-05-19
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming